X
Bli medlem
Till toppen

Stadgar

Stadgar är beteckningen på de (interna) regler som gäller för föreningar eller stiftelser. Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar eller stiftelser kan inte bildas utan att stadgar har antagits eller godkänts.

Ladda ner och läs föreningens stadgar i PDF format här (090311_SSS_stadgar.pdf).

STADGAR

Föreningsstadgar för den ideella och politiskt oberoende föreningen Stockholm Suburban Surfers som förkortat kan namn Sthlm Sub Surfers eller SSS användas.

Hemort i Stockholm (Enskede).
Bildad 1984.
Stadgarna senast fastställda/ändrade av extra årsmöte 2009-03-11.

1 § Ändamål
Stockholm Suburban Surfers skall främja, utveckla och samordna
brädsportsaktiviteter och -anläggningar i Stockholm med omnejd. Till
brädsporter räknar vi främst skateboard, snowboard och vågsurfing. Per
definition s.k. spontanidrotter.

2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet m m
Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

 • Svenska skateboardförbundet.
 • Swedish Surfing Association.
 • Svenska skidförbundet, sektion snowboard.
 • Svenska snowboardförbundet.

4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 4.1 Beslut
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte, styrelsemöte samt sektionsmöte.

§ 4.2 Styrelse
Föreningens styrelse skall bestå av 5, 7 eller 9 ledamöter bestående avordförande, viceordförande, sekreterare, kassör samt det antal ledamöter
som krävs för styrelsens korrekta antal. Styrelsen skall endast bestå av brädåkare. Med brädåkare menas en person som på ett för valberedningen eller styrelsen tillfredställande sätt handhar en skateboard, snowboard eller surfbräda.

5 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

7 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 31 §.

8 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras att beslut därom fattas med 2/3 majoritet av röstlängden vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av
såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen kan fattas vid två efter varandra följande möten, varav ett årsmöte. Besluten skall vara enhälliga på båda mötena. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar överlämnas till verksamhet med likartat syfte.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Endast brädåkare är aktiv medlem i föreningen. Stödmedlemskap finns att tillgå. Medlemsavgift för medlem bestäms på årsmöte varje år. Medlemskapet gäller ett år från inbetalt datum till nästa år samma datum. Medlemskapet gäller från anmälningsdatum, ett år i taget, under förutsättning att medlemsavgiften betalats senast inom en månad från anmälningsdagen. Medlemskapet skall förnyas årligen genom att medlemmen betalar in en ny årsavgift.

11 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. Utträde av medlem som ej betalt årsavgift görs automatiskt en månad efter en påminnelse.

12 § Uteslutning

§ 12.1 Uteslutning
Fråga om uteslutning eller varning av medlem avgörs av styrelsen på styrelsemöte och får av den berörde överklagas inom tre veckor. Medlem får till sitt försvar göra ett uttalande angående varningen eller uteslutningen. Då beslut om uteslutning erhållit bindande verkan upphör alla förpliktelser mellan SSS och den förutvarande medlemmen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Uteslutning av medlem som ej betalt årsavgift görs automatiskt en månad efter en påminnelse.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • främjar eller stödjer föreningens mål efter förmåga.
 • följer föreningens stadgar, bestämmelser och de beslut som fattats av föreningsorgan.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • betalar medlemsavgift.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls under kvartal ett på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna via föreningens webbsida och per ePost. Vidare skall kallelse jämte förslag till dagordning anslås i klubblokal eller på
annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem (motion) skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

16 § Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Styrelsen har inte närvaroplikt för rösträtt. Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet.

17 § Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Styrelsemedlemmar har även rösträtt genom ombud.

18 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal
lotten avgöra.
Beslut bekräftas med slag i bordet med godtyckligt föremål, finns klubba bör den användas.

19 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. 20 § Ärenden vid årsmötet.

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande och kassör sker udda år för en tid av 2 år;
  b) övriga ledamöter i styrelsen sker jämna år för en tid av 2 år;
  c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
  d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 till 2 år, av vilka en skall utses till sammankallande;
 13. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet. Om tveksamhet råder i huruvida frågan är av större betydelse skall en handuppräckning genomföras. För att frågan skall behandlas måste minst 70% tycka att frågan ej av större betydelse.

22 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.
Kallelse med förslag till dagordning för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på föreningens webbsida samt via epost och eventuellt SMS. Vidare skall kallelsen med förslag till dagordning anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller
vad som sägs i 17 § och 18 §.

VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av minst två personer valda av årsmötet.
Medlemmarna i valberedningen bör om möjligt vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall om möjligt finnas representerade. Valberedningens uppgift är att inför årsmötet sammanställa ett
röstningsunderlag för de styrelseposter som skall tillsättas.

Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

24 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
Särskilt uppmärksamhet skall fästas vid att styrelseledamöterna och till dessa knutna företag inte blivit otillbörligt gynnade vid upphandling av varor och tjänster.

STYRELSEN

25 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt övriga ledamöter. I styrelsen skall om möjligt båda könen vara representerade.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande och förslagsrätt.
Han/hon får utses till befattning inom styrelsen.

26 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och
 • förbereda årsmöte.

Ordförande
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har
ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.
Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
 • följa upp att fattade beslut har verkställts,
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

 • föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen.
 • hantera föreningens ansökningar för bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.
 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper.
 • årligen upprätta balans samt resultaträkningar,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte och avgiftsområdet,
 • föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av två särskilt utsedda protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

SEKTIONER

29 § föreningens sektioner och områden
Föreningen har för sin verksamhet följande sektioner:

 • Skateboardsektionen
 • Snowboardsektionen
 • Surfsektionen

Föreningen skall organiseras för att kunna verka lokalt på ett optimalt sätt. Lokalt ansvariga skall godkännas av styrelsen.

§ 29.1 Bildande och nedläggning av sektion.
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av vid två på varandra följande årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

30 § Verksamhetsplan för projekt
Projektgrupper kan upprätta förslag till budget och verksamhetsplan att gälla under projektet. Budget och planen överlämnas till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budget
och plan som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av verksamheten.

TVIST

31 § Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i stadgarna, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.