X
Bli medlem
Till toppen
Fredrik Attebrant

Årsmöte 2016

Publicerad23 mars, 2016 av Fredrik Attebrant

Välkomna till Stockholm Suburban Surfers årsmöte 2015, lördagen den 23:e April kl.13.00 i HS.

Läs mer »

Årsmöte 2015

Publicerad25 januari, 2015 av Fredrik Attebrant

Dags för Stockholm Suburban Surfers årsmöte den 8 mars kl 13:00. Plats: Vid caféet i Highvalley Skateworld – det är utomhus, så ta med skateboard att sitta på och filt att värma dig med. Välkomna är alla medlemmar samt representanter för de lokala Subsurfers föreningarna.

Läs mer »

Årsmöte 2014

Publicerad20 juli, 2014 av Fredrik Attebrant

Dags för Stockholm Suburban Surfers årsmöte den 24 augusti kl 13:00. Plats meddelas här senare. Välkomna är alla medlemmar samt representanter för de lokala Subsurfers föreningarna.

Nederst hittar ni dagorning och annat som behandlar årsmötet i våra stadgar. Bl.a. skall förslag från medlemmar (motioner) inkomma styrelsen (info@subsurfers.se) senast tre veckor före årsmöte, dvs senast söndag 3 augusti. Vi redovisar sedan de inkomna förslagen under denna inbjudan samt mailar ut denna artikelns länk till alla medlemmar.

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls under kvartal ett på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna via föreningens webbsida och per ePost. Vidare skall kallelse jämte förslag till dagordning anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem (motion) skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

16 § Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Styrelsen har inte närvaroplikt för rösträtt. Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet.

17 § Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Styrelsemedlemmar har även rösträtt genom ombud.

18 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med slag i bordet med godtyckligt föremål, finns klubba bör den användas.

19 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet.
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande och kassör sker udda år för en tid av 2 år;
  b) övriga ledamöter i styrelsen sker jämna år för en tid av 2 år;
  c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
  d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 till 2 år, av vilka en skall utses till sammankallande;
 13. Övriga frågor
  1. Riktlinjer för styrelsearbetet

Beslut i fråga av större betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet. Om tveksamhet råder i huruvida frågan är av större betydelse skall en handuppräckning genomföras. För att frågan skall behandlas måste minst 70% tycka att frågan ej av större betydelse.

Tidningen Enskede/Årsta: Dags för en kickflip?

Publicerad15 juli, 2012 av Fredrik Attebrant

Årstalänken asfalteras

NYHETER Just nu pågår arbetet med att bygga den nya skejtparken på Årstafältet. Exploateringskontoret asfalterar en 700 kvadratmeter stor yta.

Skateparken ska designas för så kallad street-åkning, och är tänkt att växa och utvecklas av dess användare. Asfalten som läggs är av finaste sort.
‒ Det blir som en dansbana här när vi är klara, säger Jonas Lidell, lagbas på NCC som ansvarar för asfalteringen.

Se klipp från asfalteringen

Best of Vans Bondi Bowl A Rama 2012

Publicerad6 mars, 2012 av Fredrik Attebrant

Kolla in videon från Vans Bondi Bowl-a-Rama Skateboard Bowl Contest Australia. Etta blev Pedro Barros. Se  Bucky Lasek och Rune Glifberg samt veteraner som Steve Caballero och Rob ”Sluggo” Boyce trademarkade backflip.

Remember next summer

Publicerad31 december, 2011 av Fredrik Attebrant

Nu när det är som mörkast kan det vara läge att påminna sig om att det kommer bli sommar igen… Subsurfers Yann Caffa bjuder här på en skön samling av betongglimtar att värma sig med:

Grymt!

Sthlm Downhill Race 2011

Publicerad9 augusti, 2011 av Fredrik Attebrant

STHLM Downhill Race körs under helgen 26-27 augusti vid Bellevuehöjden.

Det enda du behöver för att vara med i tävlingen är en longboard, hjälm, handskar och 150 kronor i anmälningsavgift. För de 150 kr får du en försäkring och lunch.

Evenemanget arrangeras av Glimrande idéer tillsammans med föreningen Stockholm Sub Surfers och en av deltävlingarna i SvenskaCupen 2011.

Läs mer på http://www.sthlmdownhill.com/