X
Bli medlem
Till toppen

Årsmöte 2012 Sthlm Sub Surfers 18/3 kl 14:00

3 februari, 2012 av Mikael Valier

 

Dags för årsmöte för vår organisation Stockholm Suburban Surfers. Alla medlemmar är välkomna att deltaga, dvs även från våra lokala föreningar.  Icke medlemmar är välkomna, dock utan rösträtt, medlemskap kostar från 20 kr inkl olycksfallsförsäkring och kan tecknas på plats.

Vad har vi åstadkommit under året, och vad ska vi göra 2012? Den som kommer får se.

Boka in söndagen den 18:e mars kl 14:00.

Plats: Skebokvarnsvägen 265, BANDHAGEN, STOCKHOLM

Motioner (förslag) ska inkomma till styrelsen senaste 3 veckor före årsmötet, maila till info@subsurfers.se

Adda Facebook event här

 

§ 4.3 Årsmöte och extra årsmöte

Ordinarie årsmöte hålles under oktober månad. Kallelse till årsmöte och extra årsmöte skall utsändas senast 4 veckor före årsmötet. Kallelse till årsmöte skall postas på föreningens websida samt utsändas genom brev eller epost eller SMS. Nomineringsrätt har medlemmar i Stockholm Suburban Surfers. Nomineringar ska vara valberedningens och styrelsen sammankallande tillhanda se- nast 1 vecka före årsmötet. Motioner ska inkomma till styrelsen senaste 3 veckor före årsmötet. En majoritet av medlemmar kan begära extra årsmöte. En majoritet av styrelsen kan begära extra årsmöte.

På årsmötet skall följande frågor behandlas:

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Val av mötesfunktionärer
val av mötesordförande
val av mötessekreterare
val av 2 justerare tillika rösträknare
§ 3. Fastställande av röstlängd
§ 4. Dagordningens godkännande
§ 5. Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
§ 6. Styrelsens årsberättelse
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Revisorernas berättelse
§ 7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§ 8. Motioner från medlemmarna
§ 9. Förslag från styrelsen
Verksamhetsplanering för kommande verksamhetsår
Kalendarium för kommande verksamhetsår Budgetförslag
Övriga förslag från styrelsen
§ 10. Medlemsavgiftens storlek
§ 11. Val av styrelse om 5, 7 eller 9 personer.
val av ordförande på 1 år val av viceordförande på 2 år
val av sekreterare på 1 år val av kassör på 2 år
val av styrelseledamöter på 1 år
val av suppleanter på 2 år
§ 12. Val av 2 revisorer på 1 år
§ 13. Val av valberedning 2st.
§ 14. Övriga frågor
§ 15. Mötets avslutande

 

 

 

  • Bli medlem nu!